Resum cronològic del Club de Tennis Planoles


RESUM  CRONOLÒGIC  DEL  CLUB DE TENNIS PLANOLES


Si be la creació de l’associació “Club de Tennis Planoles” no es va produir fins el mes de gener de 1974, va ser a mitjans de 1973 quan es va començar a gestar la constitució del Club.

Per a que quedi constància de que tot fet convivencial te una història, exposem tot seguit  un resum cronològic, preparat pel Dr. Armand Martí, l’any 1987, durant el seu període de presidència:

MAIG 1973:
Convocats per l’Excm. Sr. Alcalde de Planoles, Sr. Dionisi Palau Surroca, es reuneixen un grup d’estiuejants, amics i ciutadans de Planoles, per estudiar la possibilitat de crear d’unes instal·lacions esportives de Tennis, per a l’esplai dels aficionats a aquest esport, tot constituint-se en forma de Club Privat.
Es treballa en la recerca de terrenys aptes per a la seva ubicació, informació sobre  requeriments jurídics i administratius, obtenció de permisos, etc..

JULIOL 1973:
Es crea una  COMISSIÓ PROMOTORA per a iniciar la gestió del futur Club i per a l’adquisició en ferm d’un terreny adequat per a l’assentament de les pistes.  Aquesta comissió va quedar formada per:

President d’Honor:                            Dionisi Palau
President Executiu:                            Manel Guix
Vicepresident:                                   Josep Maria Fonclara
Vicepresidents adjunts:                     Eusebi Bover
                                                           Josep Espinet
Tresorer:                                             Domènec Ajenjo
Tresorer adjunt                                   Josep Garcia Galera
Secretari:                                            Josep Perramon
Secretaris Adjunts:                            Rafel Almor
                                                           Juli Mazorra
Vocals:                                               Armand Martí
                                                           Vicent Batista
                                                           Eduard Llorente
                                                           Enric Ferrer
                                                           Josep Mari Carreño
                                                           Emili Texidor
                                                           Sebastià Bonfill
                                                           Sebastià Pons
Assessors jurídics:                              Antoni Creus
                                                           Agustí Bou

  
                                                                                                                     
Com a fet inicial, s’emeten TÍTOLS DE SOCI FUNDADOR, a 10.000 pessetes cadascun com a suport econòmic dels plans a desenvolupar.

SETEMBRE 1973:
Se celebra una assemblea de socis, que va nomenar una COMISSIÓ GESTORA presidida per en Juli Mazorra, amb la col·laboració dels Srs. Ajenjo, Almor, Batista, Bober, Bonfill, Creus, Elias, Espinet, Perramon i Pons, per prosseguir la formalització oficial del Club de Tennis Planoles.


NOVEMBRE 1973:
Es fa el plànol topogràfic de la finca adquirida per fer la instal·lació de la pista.
Es redacta el Projecte d’Estatuts a presentar a la Federació Catalana de Tennis i a la Delegació Nacional d’Esports.

S’elabora el pla de finançament i préstecs per fer front a la compra del terreny i de les obres d’explanació i construcció de la primera pista de tennis, tan aviat com fossin adquirits els títols emesos.

Els 27 SOCIS FUNDADORS inicials, amb aportacions de un o de més títols, foren:

            Josep Maria Carreño Piera
            Armand Martí Vicente
            Josep Maria Fonclara Cardó
Vicent Batista Piera
Juli Mazorra Santos
Josep Perramon Palmada
Eduard Llorente Ferran
Sebastià Pons Climente
Francesc Raventós Bardella
Manel Guix Santasusagna
Josep Garcia Galera
Enric Ferrer Dietrich
Andreu Bellsola Sala
Josep Maria Avellan Aulet
Domènec Ajenjo Surroca
Jaume Verge Albertos
Antoni Trisan Baldrich
Joan Cases Dalmau
Miquel Elias Olzina
Sebastià Bonfill Coll
Miquel Callís Masó
Josep Maria Roig Pino
Enric Rocamora Sallarés
Josep Bargalló Barrabeig
Antoni Creus Alfonso
Enric Espinet Palau
Eusebi Bober Bonada


GENER 1974:
Són aprovats els Estatuts del Club per la “Real Federación Española de Tennis”.
Es prepara un projecte per a
-          dues pistes de tennis, amb la possibilitat de fer-ne una tercera.
-          Un frontó
-          Instal·lacions socials
Es construeix una maqueta de les instal·lacions.

FEBRER 1974:
Es decideix posar en marxa la construcció de la primera pista de tennis.
S’obté l’aprovació del projecte per l’arquitecte municipal i la concessió de la llicència d’obres.

MARÇ 1974:
S’inicien els treballs d’excavació i anivellament de terrenys, fets pel Sr. Flotats, de Puigcerdà.

JUNY 1974:
Se celebra l’acte de col·locació de la “primera pedra” del Club de Tennis Planoles.
En l’assemblea d’aquest mes es nomena la primera Junta Directiva oficial del Club:

President:                                           Juli Mazorra
Vicepresident 1r:                               Enric Espinet
Vicepresident 2n:                               Josep Perramon
Secretari-tresorer:                               Domènec Ajenjo
Vocal:                                                Sebastià Bonfill

JULIOL 1974:  
S’inicia la construcció de la pista de tennis per la firma Tenisquick.

OCTUBRE 1974:
Es finalitza la construcció de la pista.
Es completa l’esborrany del Reglament Interior del Club.

NOVEMBRE 1974:
Es fa la inauguració oficial de la pista.

ANY 1977:
Es formalitza l’escriptura pública de la propietat del terreny adquirit pel Club, un cop resolts els múltiples tràmits deguts als problemes socials i familiars del venedor, Valentí Fossas.

GENER 1979:
A l’assemblea de socis s’acorda la renovació de càrrecs de la Junta Directiva, constituïda per:

President:                                           Juli Mazorra
Vicepresident 1r                                Jordi Aparício
Secretari-Tresorer                               Domènec Ajenjo       
Vocals:                                               Josep Perramon
                                                           Armand Martí
                                                           Francesc Lopez CastroANY 1980:
El nombre de socis titulars és de 31.
S’acaben de pagar les despeses i préstecs pendents per l’adquisició de la finca propietat del Club.

ANY 1981:
Es prepara un projecte, amb pressupost, per a la construcció d’una possible pista-frontó.
Es repara la pista de tennis i l’encerclament metàl·lic.

AGOST 1983:
S’organitza el  “1r Torneig d’Estiu” del Club de Tennis Planoles, que a partir d’aquest moment se celebrarà anualment, sense interrupció.


OCTUBRE 1984:
A l’assemblea anual es produeix la renovació reglamentària del president i dels membres de la Junta Directiva:

President:                                           Josep Perramon
Vicepresident 1r:                               Armand Martí
Vicepresidenty 2n:                             Jaume Elias
Secretari-Tresorer:                              Domènec Ajenjo
Vocals:                                               Josep Maria Carreño
Vicenç Batista
Rafel Sanchez
Delegat esportiu:                                Albert Folia
Coordinador Esportiu:                       Santiago Orteu
Delegat Juvenil:                                 Juli Verge


ANY 1985:
Es presenten les al·legacions i la impugnació de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic de la Vall de Ribes, que afecten   les futures instal·lacions del Club.
Hi ha resolució favorable a les al·legacions presentades.
Pla d’ordenació i posada en marxa del Règim Interior del Club.
S’actualitzen les quotes dels socis..
Els socis del Club són 35.
S’inicia una promoció per ampliar el nombre de socis.
El 25 de maig es fa un sopar-homenatge a l’expresident Juli Mazorra i se li atorga el títol de SOCI D’HONOR concedit a l’última assemblea.

ANY 1986:
Se sol·licita pressupost per a una futura pista de tennis atès el deteriorament de l’única pista existent i les disponibilitats econòmiques del Club.
El 24 d’agost dimiteix el president, per raons de salut,  i, solidàriament, tota la Junta directiva.  El dia 30 d’agost es constitueix una COMISSIÓ GESTORA, segons l’artícle 45 dels Estatuts, formada pels set socis més antics i presidida pel de més edat, que correspongué a Manel Guix Santasusagna, qui assumeix les funcions de la Junta dimitida fins a l’assemblea extraordinària a convocar abans de tres mesos, per nomenar una nova Junta Directiva.
L’u de novembre de 1986, a l’assemblea general extraordinària convocada, amb 28 socis assistents, s’aprova per unanimitat l’única candidatura presentada:


President:                                           Armand Martí
Vicepresident 1r:                               Jaume Elias
Vicepresident 2n:                               Santiago Orteu
Secretari:                                            Albert Folia
Tresorer:                                             Jordi LLàcer
Vocals:                                               Antoni Blanxart
                                                           Eusebi Bober
                                                           Miquel Fuster
                                                           Juli Mazorra
A l’assemblea ordinària de 27 de desembre s’estableixen els objectius prioritaris del Club:
            -  Reparació del terra de la primera pista
            -  Construcció d’una segona pista
            -  Petició i estudi de pressupostos
            -  Plantejament financer i política d’endeutament


ANY 1987:
El mes de gener, el torb arrenca i destrossa dos terços de la tanca metàl·lica de la pista núm 1, que queda inutilitzada.
El 18 d’abril se celebra un sopar multitudinari en homenatge als amics Josep Perramon i Domènec Ajenjo per la seva gran tasca i esforçat entusiasme al llarg dels 14 anys de vida del Club. En el sopar s’anuncia la reparació de la pista sinistrada i de la construcció de la segona pista.
El mes de maig s’acaba la cimentació dels murs de contenció per a l’assentament de la 2a pista i les obres s’acaben el mes de juliol, moment en què són lliurades les dues pistes acabades.
El mes d’agost de 1987 s’inicien els cursets de tennis, amb monitors de Ripoll, i se celebra, ja, el 5è Torneig d’Estiu.
El 22 d’agost d’aquest any es fa el primer SOPAR DEL TENNIS, per a socis i simpatitzants, amb motiu de la inauguració oficial de la segona pista i en el curs d’aquest sopar es lliuren els trofeus del Torneig d’Estiu.
El nombre de socis arriba als 57.                  


DE 1987 EN ENDAVANT:                                               
Fins aquí hi ha la història del Club – escrita i publicada en un fullet pel president Armand Martí. Cal remarcar que la creació del Club de Tennis Planoles va ser possible gràcies a l’empenta i l’esforç d’uns socis fundadors que varen voler dotar  Planoles d’infraestructures esportives, en aquest cas d’unes pistes de tennis
Des de 1987 han passat moltes coses, han canviat presidents i membres de la Junta Directiva, s’han adaptat els estatuts a la nova legislació, s’han continuat celebrant els Torneigs d’Estiu -el del 2011 serà el 29è- i els Cursets d’Estiu –el del 2011 serà el  25è-  que han iniciat a tants joves en l’esport del tennis.

L’any 2000. es va construir la tercera pista, com a conseqüència d’un acord de cessió temporal, per 20 anys, renovables de 5 en 5, d’uns terrenys annexos al Club.  Segons aquest acord, els planolencs residents a Planoles per un mínim de 10 mesos l’any, podien convertir-se en socis del Club, sense pagar la quota d’entrada però fent-se càrrec del 50% de la quota anual.L’any 2007 es van reparar i recobrir de moqueta les pistes 1 i 2, cosa que ha estat molt ben acceptat pels jugadors ja que ha millorat la qualitat de les pistes, acostant-les al “toc” de les de terra i, sobretot, perquè el coixí flexible del recobriment protegeix les seves articulacions.

El nombre de socis, a l’inici del més de juliol de 2011, és de 101 famílies.

Tot ha estat possible perquè l’esperit altruista de molts  planolencs, de fet i de dret, socis fundadors del Club, s’ha anat transmetent de generació en generació des de 1973.

L’actual Junta Directiva està composada per:

PRESIDENT                              Albert Folia Maestre
SOTSPRESIDENT
D’ASSUMPTES ESPORTIUS Albert Garcia Falgàs
SOTSPRESIDENT
D’ASSUMPTES SOCIALS      Ignasi Blanxart Raventós
SECRETARI                             Llibori Casadellà Rubies
TRESORER                               Jordi Llàcer Pous                                          
VOCAL                                     Santiago Orteu Gonzalez
VOCAL                                     Sebastià Bonfill Coll                         
VOCAL                                     Joaquim Tornos Mas
VOCAL                                     Ignasi Quixano Grande
VOCAL                                     Artur Díaz Nieto
VOCAL                                     Pere Ros Vidal
VOCAL                                     Anna Guix Tornos                            
VOCAL                                     Sílvia Ramón-Cortés Montaner
                  

El Club de Tennis Planoles vol continuar essent un ens viu dins la societat planolenca i vol continuar aportant el que li pertoca:  eines per practicar l’esport, eines per fer que grans i joves trobin camins de relació i que reforcin els llaços de pertinença a la comunitat del nostre petit poble “perdut” en els Pirineus.

Davant nostre tenim el projecte “material” de construcció d’una pista de pàdel i  un projecte “immaterial”, però molt viu, per crear unes vies de comunicació més àgils entre els socis, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge i la millora de la tècnica dels jugadors i l’increment de l’ús de les pistes, amb la creació d’un rànking social.  Això sí,  sense oblidar el tret distintiu d’una petita comunitat com la nostra que és la de donar valor per sobre de tot a les relacions humanes cordials, positives, amigables, dins d’un marc estètic entranyable com és Planoles.
Juliol 2011 


Per a més informació consulteu el blog:   tennisplanoles.bñogspot.com